Optymalizacja wycieku amoniaku

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi optymalizacji wycieku amoniaku z instalacji odazotowania spalin.  

Zakres prac obejmuje:

 • Pomiary stężeń amoniaku z instalacji podczas pracy instalacji w 3 wariantach stężeń i ilości podawanego reagenta
 • Określenie na podstawie wykonanych serii pomiarów właściwych stężeń i ilości podawanego do instalacji reagenta na podstawie obróbki danych z programu komputerowego AMON 
 • Opracowanie sprawozdania z wykonanych badań

Pomiary do wykonania optymalizacji instalacji odazotowania spalin wykonywane są zgodnie z normami:

 • PN-Z- 04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.” - metoda referencyjna
 • PN-ISO-10396:2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.”
 •  PN-EN 14789:2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) – Metoda referencyjna: Paramagnetyzm.”
 • pomiar zawartości tlenków azotu w spalinach – metoda chemiluminescencji (CLD) - metoda referencyjna
 • PN-EN 15259:2011 „Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”. 
 • PN-EN ISO 14956:2006 „Jakość powietrza. Ocena przydatności procedury pomiarowej przez odniesienie do wymaganej niepewności pomiaru”.

Pomiary wartości parametrów odniesienia wykonywane sa automatycznymi pyłomierzami grawimetrycznymi EMIOTEST 2598 spełniającymi wymagania normy PN-Z- 04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu”. 

Pomiary udziałów objętościowych tlenu i dwutlenku węgla oraz stężenie tlenków azotu wykonuje się przy użyciu referencyjnego analizatora gazów z oprzyrządowaniem PG-350 E HORIBA.

Pomiar stężenia amoniaku z instalacji wykonuje się automatycznym analizatorem gazów z transformatą Fourie’a GASMET DX-4000 z zestawem wyposażenia. 

Dodatkowo przy usłudze wykorzystywana jest chłodnica PD-100E HORIBA

 • Przed rozpoczęciem pomiarów analizatory są kalibrowane i sprawdzane ponownie po zakończeniu pomiarów za pomocą certyfikowanych gazów wzorcowych zainstalowanych w mobilnym laboratorium.

Sprzęt pomiarowy i wyposażenie Laboratorium posiada świadectwa wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji. 

Metody pomiarów: 

 • pomiar zawartości tlenu w spalinach – metoda paramagnetyczna
 • pomiar zawartości dwutlenku węgla w spalinach – metoda absorpcji podczerwieni (NDIR)
 • pomiar zawartości tlenków azotu w spalinach – metoda chemiluminescencji (CLD)
 • pomiar zawartości amoniaku w spalinach – metoda absorpcji w podczerwieni z transformacja Fourier'a (FTIR)
CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń e-mail: emisje@ce2tech.pl Telefon/fax 669 048 302 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt